Ga direct naar


Image describing the page-title

Algemene leveringsvoorwaarden

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 18 september 2013 onder nummer 58/2013.

De NVLG is een branche-organisatie van de Vereniging FME-CWM. 

Art. I  Algemeen

1.       Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het ver­richten van       leveringen en/of diensten door de opdrachtne­mer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwij­zing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings-  of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.      In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;
 • schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de     partijen overeengekomen technische wijze;                                                                                
 • de opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst;
 • de opdrachtgever: degene tot wie de aan­bieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;                                        

In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:

 •  dienst: de aanneming van werk.
 •  monteren: installeren en/of inbedrijfstelling.  

Art. II  Aanbieding

1.      Elke door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding is vrij­blij­vend.

2.      Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de over­eenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandighe­den en tijdens normale werkuren.

Art. III  Overeenkomst

1.      Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het con­tract door de opdracht­nemer of op de dag van verzending van de schriftelij­ke opdrachtbeves­tiging door de opdrachtnemer.

2.      Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdracht­nemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de over­eenkomst boven de in het contract of de op­drachtbe­vesti­ging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt gele­verd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastge­legde werkzaamheden wordt gepresteerd.

3.      Bij bestelling van producten die speciaal aangemaakt, bestempeld of op andere wijze van kenteken, naam, decor of anderszins moeten worden voorzien, is de opdrachtgever verplicht een eventuele meer- of minderlevering van 10% van de bestelde hoeveelheid te accepteren.            

4.      Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

5.      Indien de opdrachtgever zelf de mate van reparatie en/of onderhoud en welke onderdelen vernieuwd moeten worden bepaalt, en dit naar de mening van de opdrachtnemer onvoldoende waarborg biedt ten aanzien van het resultaat van de te verrichten werkzaamheden kan deze de opdracht alsnog weigeren, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art. IV  Prijs

1.      De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclu­sief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslastenc.q. verwijderingsbijdrage en zijn gebaseerd op levering af-fabriek/magazijn volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder “fabriek/magazijn” wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.

2.      Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kost­prijsfac­toren een verhoging ondergaan  - ook al ge­schiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandig­heden - is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.      In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gege­ven regels van overeenkomstige toepassing.

4.      Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeen­geko­men, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekenin­gen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereed­schappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

5.      De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzon­derlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet terug­ge­nomen.

6.      Kosten van in- en uitlading, verticaal transport en van vervoer van door de op­dracht­gever ter be­schikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereed­schap­pen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonder­lijk in reke­ning ge­bracht. Door de op­drachtnemer daarvoor betaal­de kosten worden be­schouwd als voorschot ten laste van de op­drachtge­ver.

7.      Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren/installeren, is de prijs berekend inclusief montage/installatie en be­drijfs­vaardig opleveren van het product op de in de aanbie­ding genoemde plaats en inclu­sief alle kosten, uitgezonderd kosten die volgens de vooraf­gaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn ver­meld. In de prijs zijn evenmin kosten voor bijkomende werkzaamheden begrepen zoals voor hak – en breekwerk en alle verdere tot de bouw behorende werkzaamheden. Gemaakte kosten wegens onwerk­baar weer alsmede wachttijden worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.; intellectuele eigendom

1.      In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en ge­wichts­opgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend con­tract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevesti­ging. Geringe afwijkingen in kwaliteit en kleur die uit technisch oogpunt niet zijn te voorkomen en die volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclames.

2.      De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, bere­ke­nin­gen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, ge­reed­schappen e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbe­houden aan de opdrachtnemer, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schrif­telijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Art. VI Levertijd

1.      De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:

a.   de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b.   de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten, gege­vens, vergunningen e.d.;

c.   de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

d.   de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór de aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van tot­standkoming van de overeenkomst en de leve­ringsdatum of het einde van de leveringsweek.

2.      De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de op­drachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertra­ging ontstaat door wijziging van bedoel­de werkom­standigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden gele­verd, wordt de lever­tijd voor zover nodig verlengd.

3.      Het product geldt ten aanzien van de levertijd als gele­verd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van op­dracht­nemer is overeengekomen, voor keuring en in de overi­ge geval­len wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de verplichting van de opdracht­nemer tot nakoming van zijn eventuele montage-/instal­latie­verplich­tingen.

4.      Onverminderd het elders in deze voorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voort­vloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

5.      Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbin­ding van de overeen­komst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van de opdrachtnemer meer dan 16 weken zal bedragen. De opdrachtgever kan bij laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor het product reeds betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft over­schrij­ding van de lever­tijd - door welke oorzaak ook - de opdracht­gever geen recht tot het zonder rechter­lijke machtigingverrich­ten of doen ver­richten van werk­zaamhe­den ter uitvoe­ring van de over­een­komst.

Art. VII  Montage/installatie- en onderhouds- c.q. reparatievoorwaarden

Voorwaarden in verband met het verrichten van montage/installatiewerkzaamheden:

1.      Indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verantwoorde­lijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle in­rich­tingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodza­kelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren pro­duct en/of de juiste werking van het product in gemon­teerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoe­ring door of in opdracht van de op­drachtnemer wordt verricht volgens door of in opdracht van laatst­genoemde vervaar­digde of verstrekte tekeningen en/of gege­vens.

2.      Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtge­ver, indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:

a.   de medewerkers van de opdrachtnemer, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaam­heden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medege­deeld;

b.   geschikte behuizing en alle krachtens overheidsre­ge­lingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzie­ningen voor de medewerkers van de opdrachtne­mer aanwezig zijn;

c.   de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport en dat het product in zijn geheel naar binnen kan worden gebracht;

d.   de nodige toe- en afvoerleidingen zijn aangebracht en het nodige hak –en breekwerk en alle verdere tot de bouw behorende werkzaamheden zijn verricht’;

e.   de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en monta­ge/installatie;

f.    de nodige afsluitbare opslag­plaatsen voor materi­aal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;

g.   de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulp­werk­tui­gen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstof­fen, oliën en vetten, poets- en ander klein materi­aal, gas, water, elektriciteit, stoom, pers­lucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testap­paratuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter be­schikking van de opdrachtne­mer staan;

h.   alle noodzakelijke veiligheids- en voor­zorgsmaatre­gelen zijn genomen en worden gehand­haafd en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehand­haafd om in het kader van de montage/instal­latie aan de toepasse­lijke overheidsvoorschriften te voldoen;

i.    bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden pro­ducten op de juiste plaats aanwezig zijn. 

Voorwaarden in verband met het uitvoeren van onderhouds – en reparatiewerkzaamheden:

3.      Indien het onderhoud c.q. de reparatie wordt uitgevoerd in een werkplaats van de opdrachtnemer of een door hem aan te wijzen plaats zijn alle transport – en overige kosten gemaakt buiten het terrein van de opdrachtnemer en alle risico’s met betrekking tot de onderhouden of te repareren zaken voor rekening van de opdrachtgever.

Indien het onderhoud of de reparatie wordt uitgevoerd op de plaats waar het object zich bevindt dient de opdrachtgever:

 1. er voor zorg te dragen dat de werkzaamheden kunnen geschieden in een ruimte die voldoende tegen de invloeden van het weer is bescherm, die schoon is en waar voldoende licht en zo nodig water etc. aanwezig is; de ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet de opdrachtgever zorgdragen dat alle voorschriften aangaande veiligheid, brandpreventie e.d. zijn nagekomen;
 2. er voor zorg te dragen dat monteurs, verdere werkkrachten van de opdrachtnemer of diens onderaannemers, direct na aankomst ter plaatse met de werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord kunnen uitvoeren;
 3. alle kosten voor zijn rekening te nemen welke ontstaan indien medewerkers van de opdrachtnemer of diens onderaannemer niet direct na aankomst met de werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld gedwongen worden deze te onderbreken dan wel buiten normale werktijd hun werkzaamheden voort te zetten;
 4. alle hulp te verlenen die redelijkerwijze verlangd kan worden en elektrische energie, brandstof, water  etc. ter beschikking te stellen, alsmede stellingen, hef-,hijs- en transportwerktuigen;
 5. op eerste verzoek van de opdrachtnemer kosteloos hulpkrachten ter beschikking te stellen;
 6. alle kosten te dragen voor werkzaamheden als het demonteren van leidingen, trappen, bordessen etc. noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden en het weer monteren en aanbrengen daarvan na de reparatie c.q. het onderhoud;
 7. alle noodzakelijke veiligheids – en voorzorgsmaatregelen te nemen en te handhaven alsmede die maatregelen te nemen en te handhaven teneinde in het kader van de overeengekomen werkzaamheden aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
 8. zich ten genoege van de opdrachtnemer te verzekeren – en deze verzekering(en) minimaal te laten voortduren gedurende de duur van de te verrichten werkzaamheden – tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval en brand veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of gedurende de uitvoering van de aan de opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden.

Indien de opdrachtnemer door een door de opdrachtgever te kort gestelde reparatietijd of door andere niet de opdrachtnemer te wijten redenen wordt gedwongen arbeidskrachten van de zijde van de opdrachtgever te aanvaarden dan kan jij de verantwoordelijkheid voor het resultaat van de reparatie afwijzen.

4.      Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.      Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van overeenkomstige toepassing.

6.      Indien het product na de montage c.q. installatie onbetekenende tekortkomingen vertoont met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden staat dit niet aan een tijdige oplevering in de weg. De opdrachtnemer zal zulke tekortkomingen zo spoedig mogelijk alsnog verhelpen.

Art. VIII Keuring en overnametests /oplevering

1.      De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiter­lijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 res­pec­tieve­lijk - indien montage/installatie is overeen­ge­komen - binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/in­stalla­tie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecifi­ceerde melding van gegronde klachten is verstre­ken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

2.      Indien overnametestszijn c.q. oplevering is over­eengeko­men zal de op­drachtgever na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 of, indien monta­ge/in­stal­la­tie is overeengekomen, na de monta­ge/instal­la­tie de op­dracht­nemer in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die verbeteringen en veranderin­gen aan te brengen, die de op­drachtnemer nodig acht.

3.      De overnametests zullen c.q. oplevering zal onverwijld na het verzoek van de opdracht­ne­mer daartoe in aanwezigheid van de opdrachtgever worden gehouden waarbij de opdrachtgever tevens alle door de opdrachtnemer benodigde zaken kosteloos op de juist plaats ter beschikking van de opdrachtnemer zal stellen. Indien de overnametests zonder gespecifi­ceerde en gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde ver­plich­tingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

4.      In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwe­lijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortko­mingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal de tekortkomin­gen alsnog zo spoedig mogelijk verhel­pen.

5.      Onverminderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal de accep­tatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de op­dracht­gever terzake van een tekortkoming in de presta­tie van de opdrachtnemer uitslui­ten.

Art. IX Risico- en eigendomsovergang

1.      Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer is te wijten. Indien de op­dracht­gever na inge­brekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is de opdracht­nemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in reke­ning te brengen.

2.      Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de op­drachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de op­dracht­nemer voor leveringen of werk­zaam­heden verschuldigde, met inbegrip van rente en kos­ten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.

3.      De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerech­tigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De op­drachtge­ver zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen tenein­de de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendoms­voorbehoud uit te oefenen door terugne­ming van het product, met inbegrip van de daartoe eventu­eel benodigde demontage.

4.      Indien de producten door de opdrachtgever zijn verkocht en geleverd aan derden is hij op eerste aanmaning van de opdrachtnemer verplicht zijn vordering(en) op grond van deze leveranties aan de opdrachtgever te verpanden tot zekerheid voor al hetgeen hij aan de opdrachtnemer verschuldigd is.

Art. X  Betaling

1.      Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de over­eengekomen prijs geschieden in 2 termijnen:

         50% uiterlijk binnen 7 dagen na de totstand­ko­ming van de overeenkomst;

         40% uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. VI lid 3;

         10% bij inbedrijfstelling.

2.      Betaling van meerwerk en onderhoud en/of reparatie geschiedt zodra dit aan de op­dracht­gever in rekening is gebracht. Bij deelleveringen is de opdrachtnemer gerechtigd tot het afzonderlijk factureren daarvan.

3.      Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de opdracht­nemer te bepalen wijze.

4.      Indien de opdrachtge­ver niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vorde­ring vallende gerech­telijke en buiten­gerechtelijke kosten.

Art. XI  Garantie

1.      Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de op­drachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daar­voor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 12 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een on­juistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste con­struc­tie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

2.      Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keu­ring respectievelijk overnametests niet-waarneemba­re gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugde­lijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien monta­ge/in­stallatie van het product door de op­dracht­nemer plaats­vindt gaat de in lid 1 be­doelde garantie­termijn van 12 maanden in op de dag dat de montage/installa­tie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garan­tie­termijn in ieder geval eindigt indien 24 maanden na leve­ring volgens artikel VI lid 3 zijn verstre­ken.

3.      Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door repara­tie of vervan­ging van het gebrek­kige onder­deel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtne­mer, of door toezending van een onderdeel ter ver­vanging, een en ander steeds ter keuze van de op­drachtnemer. Alle kos­ten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschre­ven, zoals maar niet beperkt tot trans­portkos­ten en reis- en verblijfs­kosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtge­ver. Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 12 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 24 maanden na de levering van het product volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2, zodra 30 maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.

4.      Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde repara­tie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werk­zaamheden, zulks voor een periode van 12 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de op­dracht­ne­mer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werk­zaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te ver­rich­ten. De tweede volzin van lid 3 is van over­eenkom­stige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 12 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 24 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.

5.      Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garan­tie gegeven.

6.      Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:              

a.   de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsv­oor­s­c­h­r­i­f­ten dan wel ander dan het v­o­o­r­z­i­ene nor­m­ale g­e­b­r­u­ik;

b.   normale slijtage;

c.   montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;

d.   de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

e.   in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;

f.    materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;

g.   materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zo­ver op uitdrukkelijke instructie van de opdracht­gever toege­past, alsmede van door of namens de opdracht­gever aange­leverde materialen en zaken;

h.   door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.

7.      Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkom­sten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeu­ring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

8.      Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig moge­lijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantie­termijn in schriftelijke vorm te geschie­den, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die gebreken vervalt. Rechtsvor­deringen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9.      Indien de opdrachtne­mer ter voldoening aan zijn garantie­verplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdracht­ne­mer.

10.    Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artikel XII Aansprakelijkheid

1.      De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden om­schre­ven garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. XI is nagekomen, kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.

2.      Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd,

         a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of

         b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.

3.      Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in art. VI lid 5 en in lid 1 en lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijk­heid van de opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aanspra­ke­lijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten.

4.      De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor:

 • schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;
 • beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grond­stoffen, halffabricaten, modellen, gereed­schappen en andere zaken.

5.      Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

6.      De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwa­ren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

Art. XIII Overmacht

         Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsge­vaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuit­slui­ting, transportmoeilijkheden, brand, terrorisme en andere ernstige storin­gen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leve­ranciers.

Art. XIV Opschorting en ontbinding

1.      In geval van verhindering tot uitvoering van de overeen­komst door overmacht is de opdrachtnemer gerech­tigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoe­ring van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehou­den zal zijn.

Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoe­ring, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbin­ding van de overeenkomst.

2.      Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krach­tens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd ter­stond beta­ling te verlangen van de ter uitvoering van de overeen­komst door hem ingekochte, gereserveer­de, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en  andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in rede­lijk­heid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krach­tens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na beta­ling van het krach­tens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begre­pen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de op­drachtnemer bevoegd is deze zaken voor reke­ning en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.

3.      Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.

4.    Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

 1. In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4, is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeen­komst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Art. XV Geschillen

Alle geschil­len die mochten ontstaan naar aanlei­ding van een overeen­komst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanlei­ding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de opdrachtnemer bevoegd zijn.

Art. XVI Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Neder­lands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.